Spring til indhold

Modulopbygget uddannelse i neuropædagogik

Kurset henvender sig til praktikere, eks. pædagoger, social- og sundhedspersonale og andre fagpersoner der arbejder med mennesker der har kognitive vanskeligheder.

For et menneske der har kognitive forstyrrelser, er de menneskelige omkostninger enorme.
Skader i hjernen medfører en række vanskeligheder blandt andet på det kognitive og emotionelle plan. Vanskeligheder, der ofte indebærer, at personen for eksempel er impulsiv i sin handling, kan blive misforstået, og at den pågældende har svært ved at indgå i sociale sammenhænge.

En stor udfordring er at udrede og fortolke personens situation og mulighed for at opnå en meningsfuld hverdag. Og dernæst, hvordan vi som fagpersoner kan medvirke til, at livet bliver værd at leve for borgeren med kognitive vanskeligheder.

 

Hvordan omsættes den nyeste teori til praksis i dagligdagen?
Det lærer du her!

Fokus er det praktiske arbejde, og er rettet mod jer der arbejder med borgere der har kognitive vanskeligheder.
Vi har sammensat et forløb bestående af tre moduler, hvor emnerne præsenteres i en velvalgt rækkefølge med teoretiske oplæg, gruppearbejde og god tid til at arbejde med praksisrelationer – blandt andet ud fra dine egne cases og udfordringer fra dagligdagen. Så selvom fokus er på det praktiske arbejde, får du naturligvis også den nyeste teoretiske viden på området, når du deltager i dette forløb, som består af 3 moduler, hver af 2 dages varighed.

 

Modul 1 - Den neuropædagogiske tankegang

Hjernens grundlæggende funktioner med særlig fokus på styringen af opmærksomhed, sansebearbejdning, hjernens stresssystemer og andre væsentlige funktioner, der bl.a. hjælper os til at opfange sociale signaler – herunder eksekutive/styringsfunktioner og regulering af følelser og adfærd.
Neurofaglige værktøjer og inspiration til, hvordan vi omsætter principperne i neuropædagogik til neuropædagogisk praksis. Neuropædagogik i et perspektiv, hvor der primært er fokus på, hvordan vi gennem læreprocesser fremmer menneskers trivsel i hverdagslivet. Anvisende eksempler der giver inspiration til at tilrettelægge en hverdag med afsæt i personens perspektiv, positivt samspil, flere succesoplevelser og færre konflikter. Hvad menes med livskvalitet og det gode liv.

På modul 1 får du en forståelse for den neuropædagogiske tankegang. Hvorfor det er vigtigt at have viden om de kognitive udfordringer og følgevirkninger, den grundlæggende personlighed og hvad pågældende har med sig i ”sit livs rygsæk”.

Desuden får du tilegnet dig viden om neuropædagogiske værktøjer til brug i din hverdag. Dette vil give dig et teoretisk fundament, som du kan tænke ind i din praksis.

 

Modul 2 - Neuropædagogik fra teori til praksis

Neuropædagogik handler om – ved hjælp af tydelige og umiddelbare tilgængelige teoretiske modeller og neurofaglige værktøjer – at blive trænet i at tænke kognitionspsykologisk, hvilket vil sige at forstå det borgeren oplever/forstår samt at have bevidsthed om egne handlinger og adfærd.
Vi vil desuden tage afsæt i KRAP (kognitiv – ressourcefokuseret og anerkendende tilgang) idet denne tankegang har et særligt fokus på ressourcer og menneskets mestringsstrategier.
Når mennesket handler uhensigtsmæssigt, drejer det sig ofte om utryghed, stress og afmagt.

Hvad kan vi forvente at borgeren selv kan? Hvor er der behov for kompensation? Hvilke krav stilles til vores tankegang/tilgang? Skal vi arbejde med det borgeren ikke kan, eller basere vores indsats på det borgeren kan?
Neuropædagogisk didaktik og læringsteori – hvordan arbejder vi systematisk med mål og forandringsprocesser? Præsentation af neurofaglige værktøjer, herunder den neuropædagogiske arbejdsplan og Forandringsmodel.

Gruppearbejde hvor deltagerne arbejder med egne cases. Iværksættelse af neuropædagogiske strategier i forhold til deres udvalgte case-borgere, dette med henblik på afprøvning/implementering i egne praksis.

På modul 2 får du en forståelse af tænkningen i det neurofaglige arbejde samt afprøvet de grundlæggende analysemodeller og neurofaglige værktøjer. Dette vil give dig kompetence til at iværksætte forandringsprocesser i praksis.
Ved afslutning af modul 2 vil du få konkrete opgaver, der skal arbejdes med indtil sidste modul.

 

Modul 3 - Neuropædagogik, implementering og anvendelse

På baggrund af viden fra modul 1. og 2. samt afprøvning af neuropædagogiske strategier i praksis er modul 3 rettet mod sagssupervision ift. erfaringer og afprøvede strategier. Modulet fokuserer på neuropædagogisk indsats i forhold til almene, praktiske og psykologiske problemstillinger, man som fagperson ofte bliver konfronteret med.

Neuropædagogisk indsats er kendetegnet ved at være stringent, skematisk og systematisk tilrettelagt, og forstår man først tænkningen bag disse redskaber, er man i stand til at anvende tilgangen i stort set alle sammenhænge, hvor mennesker har kognitive udfordringer. Vi kommer bl.a. omkring følgende highlights:
Spejlneuronernes betydning for det neuropædagogiske arbejde.
Hvordan skal personens adfærd forstås?
Hvilke læringsforudsætninger har borgeren?
Hvordan har I motiveret og inddraget borgeren?
Hvordan kan indsatsen tilrettelægges så personen kan se mening, sammenhæng og formål hermed?
Hvordan kan I yde personorienteret omsorg på en måde, hvor borgeren fortsat er tryg?
Hvordan har I opnået fællesfaglige mål?
Hvad med personaleressourcer?
Hvem har det faglige ansvar?
Ledelses- og kollegial opbakning?
Hvad hvis strategien ikke har haft den ønskede effekt??

Ved afslutningen af modul 3, har du opnået en indsigt og gjort dig erfaringer ift. anvendelse af neuropædagogik, så du fremadrettet vil kunne tænke kognitionspsykologisk, når du møder en borger med dysfunktioner i hjernen, og du vil kunne handle ud fra denne tankegang. Du vil desuden have tilegnet dig viden om, hvilke neurofaglige redskaber du vil kunne anvende i praksis.

Praktiske oplysninger:
Dagene vil indeholde faglige oplæg, gruppearbejde, refleksion og sagssupervision bl.a. i forhold til afprøvede tiltag/strategier fra egen praksis, og du vil blive coachet i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier, med henblik på løsning af konkrete udfordringer.

Kurset er udviklet ud fra undervisernes mere end 34 års specialistvirke blandt mennesker med dysfunktioner i hjernen, herunder udvikling og implementering af neurofaglige strategier. Kurset bygger på den nyeste viden og litteratur på området. Alt bindes sammen ud fra en grundholdning om, at enhver forandring starter hos os selv som fagpersoner.

 

Undervisere:

Susanne Bommelund - sbom@odense.dk
Bente Juul - bjra@odense.dk